REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOI GOŚCINNYCH W WILLI JELITKOWSKIEJ

Witamy Państwa w pokojach gościnnych Willi Jelitkowskiej i życzymy miłego pobytu.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszych pokojach. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi Jelitkowskiej i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, wpłatę zaliczki i pozostałej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willi Jelitkowskiej.

2. Regulamin jest dostępny w Willi Jelitkowskiej, w każdym pokoju gościnnym, a także na stronie www.willa21.pl

3. Gość pokoju gościnnego zobowiązany jest do okazania pracownikowi Willi Jelitkowskiej dowodu tożsamości wraz z wypełnioną kartą meldunkową. W przypadku odmowy, pracownik ma prawo odmówić wynajmu pokoju.

4. Pokoje gościnne wynajmowane są na doby.

5. Doba trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu do godziny 12:00 dnia następnego.

6. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia/dokonania potwierdzonej rezerwacji, Gość Willi Jelitkowskiej powinien zgłosić pracownikowi Willi Jelitkowskiej do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

8. Willa Jelitkowska uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

9. Pobyt Gościa w pokoju po godzinie 12:00 jest traktowany jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12:30 zostanie mu naliczona opłata wynajmu pokoju gościnnego według cen pełnych.

10. Gość planujący przyjazd do Willi Jelitkowskiej po godzinie 21.00 w dniu potwierdzonej rezerwacji zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie pracownika Willi Jelitkowskiej.

11. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie, z przyczyn niezależnych od nas, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.

12. Na terenie Willi Jelitkowskiej, w tym – w pokojach gościnnych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

13. Prosimy o nie wprowadzanie na teren Willi Jelitkowskiej żadnych zwierząt.

14. Po otrzymaniu od nas karty magnetycznej/kodu oraz klucza do pokoju, stajecie się Państwo jego gospodarzami. Prosimy o zachowanie porządku i czystości zarówno w pokoju oraz łazience jak i w oddanej do Państwa dyspozycji ogólnodostępnej jadalni znajdującej się na poziomie „-1”.

15. W Willi Jelitkowskiej obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

16. Gość pokoju, nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju gościnnym w godzinach 7:00 – 22:00 po uprzednim powiadomieniu pracownika Willi.

17. Gość Willi Jelitkowskiej ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pokoju powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

18. Gość Willi Jelitkowskiej ponosi odpowiedzialność finansową za zgubienie kluczy do pokoju gościnnego w wysokości 50,00 PLN, karty magnetycznej w wysokości 20,00 PLN.

19. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Willa Jelitkowska może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, i do uregulowania zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Willi Jelitkowskiej.

20. Willa Jelitkowska może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu lub na osobie Gości, pracowników Willi lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.

21. Willa Jelitkowska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty/uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych w pokoju lub na terenie obiektu. Jak również za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa zaparkowanego przed lub w pobliżu Willi Jelitkowskiej.

22. Goście Willi Jelitkowskiej zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, do zachowania czystości i porządku, właściwego użytkowania urządzeń sanitarnych i kanalizacyjnych oraz do powiadomienia pracownika obiektu o wszystkich awariach w użytkowanym pokoju jak również o naturalnym zużyciu znajdujących się w nich urządzeń.

23. Ze względu na w/w bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia Willi Jelitkowskiej. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń telefonicznych oraz komputerowych.

24. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien, jak również czy dokręcone zostały krany instalacji wodociągowej oraz wyłączone urządzenia pobierające prąd elektryczny/oświetlenie, telewizor, itp.

25. Willa Jelitkowska ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych.

26. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie reklamacji w pracownikowi Willi Jelitkowskiej.

REZYGNACJA

w przypadku rezygnacji do 15 dni przed planowym rozpoczęciem pobytu zwracamy całość wpłaconej sumy,

rezygnacja poniżej 15 dni przed rozpoczęciem pobytu oznacza, że zaliczka nie podlega zwrotowi.

Uwaga: dla uniknięcia nieporozumień ustala się, że wymienione wyżej terminy dotyczą dat wpływu do nas kwot i/lub powiadomień o rezygnacji.

w przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie, z przyczyn niezależnych od nas, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi,

gość planujący przyjazd do Willi Jelitkowskiej po godzinie 22.00 w dniu potwierdzonej rezerwacji zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie pracownika Willi Jelitkowskiej.

zastrzegamy sobie prawo do zmian w kwestiach od nas niezależnych.